FOTO: Annika af Klercker

Undersökningar visar att ungdomar blir allt sämre på att läsa. Men vad innebär det? Vad kan det få för konsekvenser? Och vad kan vi göra åt det? Vi ställde några frågor till lektorn och forskaren Barbro Westlund som arbetat mycket med läsförståelse.

Läsförståelse är livsviktigt. Utan förmågan att reflektera kring en text är det svårt att orientera sig i informationsflödet vi ständigt befinner oss i – särskilt för barn och ungdomar. Dessutom är läsförmågan något som påverkar många olika delar av livet. Det menar i alla fall Barbro Westlund som är lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet och har forskat kring läsförståelse i den svenska och kanadensiska skolan. – Läsförståelse är ett tillämpningsområde som påverkar kunskapsinhämtande i alla skolämnen. Om man inte utvecklar god läsförståelse i grundskolan påverkar det barnens möjligheter att klara av högre studier, förklarar hon. Dessutom menar hon att en bristande läsförståelse i förlängningen leder till brister i det demokratiska samhällsbygget: – Att kunna förstå och förhålla sig kritiskt och eftertänksamt till olika texter är en demokratisk rättighet som påverkar hur ett samhälle med dess medborgare utvecklas.

Barbro Westlunds forskning har visat att man i den svenska skolan ännu inte ger barnen de viktiga verktyg de behöver för att utveckla sin läsförståelse. Bland annat behöver man arbeta mycket mer med själva analysen av texten. – Läsförståelse kommer inte automatiskt bara för att man kan läsa flytande. Vi behöver hjälpa våra barn och ungdomar att använda olika lässtrategier för olika texter. Att använda sig av en lässtrategi innebär att man kombinerar läsningen med en typ av analys eller reflektion. På så sätt skapar man en djupare förståelse av det man läser och utvecklar sin förmåga att tänka kritiskt och ifrågasätta. Barbro Westlund menar också att man framför allt i skolan måste bli bättre på att arbeta med närläsning av olika typer av texter ur olika genrer – och från skilda perspektiv. Hon förklarar: – Det räcker inte att bara diskutera hur en karaktär i en skönlitterär text känner sig eller handlar – man måste också diskutera hur man kom fram till det.

En annan viktig del i att lyfta läsförståelsen och öka läsningen är förstås att göra läsning mer attraktivt. Barbro Westlund menar att det i mångt och mycket handlar om att skapa läsande förebilder, både i skolan och hemma. – Ett ökat läsande bör bli en del av vår samhällskultur. Flera studier visar tyvärr på en motsatt utveckling – men detta är ju något som ligger inom ramen för vad vi kan påverka. Även högläsning spelar en viktig roll i barns läsutveckling. Enligt Barbro Westlund kan en vuxens högläsning leda till att barnets ordförråd ökar på ett helt annat sätt än genom vardagsspråket. Hon tycker dock att det är viktigt att påpeka att det inte bara handlar om att högläsa. – Det är hur man läser som ger effekt – att man samtalar om den gemensamma läsupplevelsen! Därför är ett medvetet val av bok viktigt. Det gäller att utgå från barnets intresse och utvecklingsnivå. Barbro Westlund är lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. I sin avhandling (2013) gör hon en jämförelse mellan hur svensk och kanadensisk skola utvecklar och bedömer elevers läsförståelse.